top of page

OM MEDBEROENDE

VAD ÄR MEDBEROENDE?

 

"Medberoende är en sjukdom eller ett

sjukdomsliknande tillstånd som uppkommer

då en människa lever nära en mycket stark

företeelse och inte förmår bearbeta denna

företeelse så att hon kan integrera den i sin

personlighet, utan anpassar sig till den."

 

- Tommy Hellsten

 

"Jag spenderade så mycket tid på att reagera och svara på alla andra, så mitt liv inte hade någon egen riktning. Andra människors liv, problem och behov styrde mitt liv. När jag väl insåg att det var okej för mig att tänka på och identifiera vad jag vill, började fantastiska saker att ske i mitt liv."

 

- Melody Beattie

Anpassning för överlevnad
När ett barn föds är det helt beroende av sina föräldrar/vårdnadshavare för att överleva och få sina behov tillgodosedda. Barnet behöver både praktisk och emotionell omsorg. Vi har även anknytningssystem som gör att vi går till våra föräldrar när vi upplever hot/rädsla, antingen  för att få skydd eller för att få hjälp att reglera känslor.För att överleva kan barnet anta olika roller; det kan bli "hjälten" som är stark och fixar allt, räddar världen. Det kan bli "clownen" som gör allt för att lätta på stämningen och undvika konflikter. Det kan bli "tapetblomman" som gör sig osynlig och drar sig undan för att inte besvära. Eller så kan det bli "Rebellen", som blir stökig och utåtagerande.
 
Barnet kommer senare att fortsätta söka sig till dysfunktionella relationer då hen förknippar kärlek, att knyta an, med otillgänglighet och dysfunktion.

Barndomstrauma
Bakom de flesta medberoenden eller beroenden ligger ett eller flera barndomstrauman till grunden för problematiken. Enligt forskaren och barnläkaren Nadine Burke Harries och hennes team ligger just barndomstrauma bakom 7 av 10 dödsorsaker i USA.
 
Till barndomstrauma räknas bl.a. missbruk, psykisk ohälsa psykisk- och fysisk misshandel, sexuella övergrepp, misskötsel/vanvård, isolering, rigida familjesystem, kärlekslösa hem, skilsmässa, fysisk sjukdom, olyckor, dödsfall, krig och flykt.
 
Fly, frys eller fäkta är klassiska överlevnadsstategier som vi har användning för när vi t.ex. möter en björn i skogen. En "mer kvinnlig variant är "Fa Att växa upp i traumatiska miljöer innebär konstant stress, som att man lever tillsammans med björnen. Enligt Burke Harries studier påverkar den situationen hjärnans tillväxt, immunsystemet, hormontillväxt och påverkar DNA negativt. Dessa barn löper högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, astma, lungcancer, diabetes, autoimmuna sjukdomar och psykisk ohälsa. Barndomstrauma påverkar även belöningssystemet, impulssystemet och hjärnans reaktionsförmåga. Det i sin tur leder till ökad risk för att hamna  missbruk, kriminalitet eller att begå självmord.

HUR UPPKOMMER ETT MEDBEROENDE?

HUr uppkommer ett medberoende?

Att leva nära någon som lider av ett beroende är att vara anhörig. När en anhörig påverkas negativt och börjar anpassa sig efter den beroende, utvecklar hen ett medberoende. Hen överger sig själv och börjar förhålla sig efter den beroende. Anpassningen är egentligen ett sätt att försöka kontrollera personen eller situationen. Den medberoende använder olika strategier för detta. Hen kan vara "mammande", manipulerande, mästrande eller martyr. När en person överger sig själv lägger hen över sitt mående i händerna på andra och förlorar där med förmågan att hantera sitt eget liv. För att må bra måste den medberoende se till att de i hens omgivning mår bra eller agerar som hen vill. Oftast ligger rädsla för konflikt eller katastrof som motiv bakom hens agerande. Hen behöver hela tiden någon att hjälpa för att känna sig behövd och värdefull.

Den medberoende tar överdrivet mycket ansvar och lider av falsk självtillit då hen egentligen inte har någon självkänsla utan placerar sitt värde i prestationer. Därför är det inte ovanligt att medberoende individer "insjuknar i styrka".

Det går att vara medberoende till olika typer av dysfunktioner; som alkohol- och substansberoende, sex- och kärleksberoende, spelberoende, shopping/köpberoende, arbetsberoende, matmissbruk/sockerberoende, ätstörning, psykisk ohälsa, narcissism/psykopati, fysisk sjukdom/funktionsnedsättning, eller andra medberoende. Allt handlar om att du påverkas negativt. I slutändan innebär medberoende inte bara att "överhjälpa" en beroendeperson, utan är ett tillstånd som personen befinner sig i dygnet runt, i alla situationer och relationer.

Att leva i ett medberoendetillstånd är slitsamt och symptom som isolering, depression, ångest, utmattningssyndrom, självmordstankar, självmordsförsök, kronisk smärta,ätstörning eller eget missbruk är inte ovanliga. Ofta kommer insikten om medberoende i samband med att personen i fråga t.ex. "går in i väggen".

Det är viktigt att förstå att vi som medberoende är minst lika sjuka som de uppenbart/akut sjuka eller dysfunktionella i vår närhet. Vi måste därför ta hjälp för egen del, oavsett om våra anhöriga gör det eller ej. Om du mår dåligt, behöver du hjälp!

VAD ÄR MEDBEROENDE?

Vad är medberoende?

Det är svårt att finna aktuell och tillförlitlig statistisk inom det här området. Siffrorna nedan är hämtade (2018) från diverse källor som finns att tillgå, men kan ändå vara ett gott exempel på hur det ser ut.

Hur många är beroende?

 • Alkoholberoende - över en halv miljon svenskar (STAD)

 • Drogberoende - ca 55 000 svenskar (STAD)

 • Sex- och kärleksberoende - ca 8% män och 3% kvinnor av världens befolkning (Allpsych)

 • Spelmissbruk - ca 4% av världens befolkning

 • Matmissbruk/ätstörning - ca 100 000 svenskar (KÄTS)

 • Shoppingmissbruk/köpberoende - ca 8% av världens befolkning (SUMC)

 

Missbruk kostar samhället ca 150 miljarder kronor (SvD 2013)

Hur många lider av psykisk ohälsa?

 • Psykisk ohälsa - ca 1,4 miljoner svenskar

 • Självskadebeteende - ca 4% av sveriges befolkning

- Den vanligaste diagnosen av alla just nu är akut stressreaktion och diagnosen har ökat med 73% de senaste 2 åren, eller 119% de senaste 5 åren.

- Psykisk ohälsa kostar samhället ca 70 miljarder kronor (SvD 2010)

Hur många är anhöriga/Medberoende?

 • Drygt 30% av Sveriges befolkning har någon närstående som dricker för mycket

 • Ca 1,1 miljon svenskar uppger att de påverkas negativt av någon närståendes alkoholkonsumtion

 • 1 av 10 har någon i sin närhet som brukar narkotikaklassade preparat

 • Runt varje beroende/dysfunktionell person finns 4-6 anhöriga, varav minst 1 påverkas negativt - blir medberoende

 • Baserat på den statistik som finns och de olika dysfunktioner man kan vara medberoende till, skulle man kunna anta att antalet personer som i olika grad lider av ett medberoende kan omfatta en tredjedel av Sveriges befolkning, och liknar en folksjukdom.

- Vård för anhöriga varierar från kommun till kommun - värst utsatta är barnen

- Endast 1,9% av alla barn som växer upp i missbruksmiljöer får hjälp (IOGT-NTO)

- Genom att fånga upp barn som växer upp i dysfunktionella hem kan man motverka missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet

STATISTIK

Statistik

Av Ida Högström, uppdaterat 2018

bottom of page